Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2018

bazyliowa
19:53
4780 6623

April 01 2018

bazyliowa
11:17
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien

March 28 2018

bazyliowa
10:51
9720 ee71 500
Reposted fromstarswirl starswirl viaoutofmyhead outofmyhead
bazyliowa
10:48
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl

March 24 2018

bazyliowa
22:07
5047 bcc2 500
bazyliowa
22:05
5534 c48d 500
bazyliowa
22:05
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaredhairwitch redhairwitch
bazyliowa
21:55
3440 21df

March 15 2018

21:17
bazyliowa
21:12
7962 6aea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamentispenetralia mentispenetralia

March 14 2018

bazyliowa
22:09
9288 1628 500
we have a question
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaoutofmyhead outofmyhead
22:03
6226 f5e9
Reposted fromerial erial viamentispenetralia mentispenetralia
bazyliowa
22:02
bazyliowa
21:59
7479 c3f2 500

March 13 2018

bazyliowa
22:06
6475 e191
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaoutofmyhead outofmyhead
bazyliowa
22:05
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaabsolem absolem
bazyliowa
22:05
2999 4228
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont viaabsolem absolem
bazyliowa
22:03

March 11 2018

bazyliowa
17:46
2843 5909
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoutofmyhead outofmyhead

March 08 2018

bazyliowa
21:45
6967 46e2 500
Reposted fromlautenist lautenist viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl